BattleDust.pl

Regulamin


Regulamin serwisu BattleDust.pl.§1 Świadczenia

1.1 Warunki uczestnictwa

Aby korzystać z serwisu BattleDust.pl konieczne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Poniższe warunki użytkowania dotyczą szczególnie, ale nie wyłącznie, całej oferty BattleDust.pl istniejącej w Internecie.

1.2 Odpowiedzialność

1.2.1 BattleDust.pl to bezpłatna gra, zatem nie można mieć roszczeń do dostępności Gry.

1.2.2 BattleDust.pl nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za niedostępność gry, błędy programowe itp.

1.2.3 Jeżeli gracz znajdzie się w niekorzystnym położeniu wynikającym z błędów Gry, błędy oprogramowania itp., przysługuje mu odwołanie do administratorów Gry.

§2 Członkostwo

2.1 Rozpoczęcie członkostwa.

Po zakończonej sukcesem rejestracji i aktywacji konta Użytkownik rozpoczyna członkostwo w Grze.

2.2 Zakończenie członkostwa przez Użytkownika

Rozpoczęte podczas rejestracji członkostwo może zostać zakończone przez członka w dowolnym czasie poprzez skasowanie jego własnego konta. Skasowanie danych może przedłużyć się w czasie z powodów technicznych. Jednak BattleDust.pl nie będzie przechowywać danych użytkownika dłużej niż to konieczne technicznie (por. § 8).

2.3 Zakończenie członkostwa przez Administratora Gry

2.3.1 Żaden użytkownik nie może rościć sobie prawa do uczestnictwa w BattleDust.pl.

2.3.2 Administrator zastrzega sobie prawo do skasowania lub zablokowania kont użytkowników, szczególnie wtedy, gdy dojdzie do naruszenia warunków Regulaminu Gry (upublicznione na stronie logowania do Gry oraz na forum Gry).

2.3.3 Decyzja o skasowaniu konta Użytkownika należy do BattleDust.pl Team.

2.3.4 Sprzeciw wobec skasowania konta może nastąpić tylko poprzez Forum Gry lub adres email admin@jmail.pl. Sprzeciw nie ma mocy prawnej w szczególności z powodu bezpłatnego charakteru BattleDust.pl.

2.3.5 Na koncie moze zostać włączony urlop. Jednakże urlop ten nie moze trwać dłużej niż 45 dni. Po tym terminie urlop będzie wyłączany a konto potraktowane jako aktywne z włączoną opcją usuniecia konta. Jedyną możliwością utrzymania konta będzie dalsza gra. Po wyłączeniu urlopu przez system zabrania się włączać urlop na dłużej niż 4 dni w przeciągu okresu jednego miesiąca. Próby obchodzenia zabezpieczenia (na przykład logowanie na krótką chwilę w 44 dniu urlopu) zostaną potraktowane jako złamanie regulaminu i ukarane karą usunięcia konta po 14 dniowym banie bez urlopu. Jedynym wyjątkiem jest zgoda admina lub OG na przedłużenie urlopu i należy to odpowiednio wcześniej zgłosić.

§3 Język w Grze

Język polski jest obowiązującym językiem w Grze.

§4 Wulgarne wiadomości, obrazy graczy, podszywanie się oraz spam

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści pornograficzne, rasistowskie, obraźliwe albo w jakikolwiek inny sposób naruszające prawo, jednak moga one doprowadzić do natychmiastowego skasowania lub zablokowania konta Użytkownika, który je publikuje według poniższych reguł:

4.1 Wysyłanie wulgarnych, bądź obraźliwych wiadomości do innych graczy jest niedozwolone i prowadzi do blokady konta na okres 24h przy pierwszym przewinieniu i dożywotnio przy kolejnym.

4.2 Zabronione są wulgarne bądź obraźliwe nazwy planet, sojuszy itd.

4.3 Stosowanie "pseudocenzury" (np. gwiazdkowania, zmiany pojedynczych liter itd.) może także doprowadzić do blokady konta.

4.4 Zabronione są wszystkie działania, których celem jest "podszywanie" się pod członków zarządu BattleDust.pl, bądź powoływanie się na znajomość z jednym z członków zarządu BattleDust.pl

4.5 Nie wolno w nicku, nazwach planet oraz sojuszy używać słów: admin, administrator, go, sgo, test i podobnych.

4.6 Spam, bez względu na formę (np. poprzez wiadomości, raporty szpiegowskie) mający na celu utrudnianie gry graczowi jest niedozwolony.

4.7 Wielokrotne wysyłanie tej samej wiadomości, lub dużej ilości nieistotnych wiadomości do Operatora Gry może być uznane za spam.

4.8 Korzystanie z funkcji Poskarż się/Donieś w celu przesłania wiadomości, która nie zawiera złamania reguł (np. zaproszenia do sojuszy) jest niedozwolone.

§5 Niedozwolone zachowania

5.1 Środki manipulacyjne

Zabrania się:

5.1.1 Używania środków, mechanizmów lub programów przy połączeniu się ze stronami internetowymi BattleDust.pl , które mogą powodować problemy i zakłócenia w funkcjonowaniu stron i zmienić przebieg gry

5.1.2 Używania narzędzi, których efektem pracy byłoby nadmierne obciążenie zdolności technicznych serwera.

5.1.3 Wszelkich ingerencji w funkcjonowanie i przebieg gry.

5.2 Niedozwolone oprogramowanie

5.2.1 Zabrania się otwierania stron BattleDust.pl za pomocą innych programów niż przeglądarki internetowe. Dotyczy to w szczególności tzw. botów, a także innych narzędzi, które symulują, zastępują interfejs strony.

5.2.2 Zabrania się używania skryptów oraz całkowicie lub częściowo zautomatyzowanych programów, które dają użytkownikowi możliwość działania na szkodę innych graczy. Do tego zalicza się także kompletnie lub częściowo zautomatyzowane programy, które umożliwiają samoaktualizację (auto-refresh), oraz inne dodatkowe mechanizmy, które nie są zintegrowane fabrycznie z przeglądarkami internetowymi.

§6 Ograniczenia użytkowania

6.1 Konta

6.1.1 Na koncie może grać tylko jedna osoba.

6.1.2 Gracz może posiadać tylko JEDNO konto na Multiversum.

6.1.3 Podczas gry na jednym komputerze z innymi graczami, tylko JEDNO konto na Multiversum może być zalogowane. (Tak więc, gdy grupa osób korzysta z jednego komputera i gra na tym samym Multiversum, każdy musi poczekać na swoją kolej)

6.1.4 Zabezpieczenie przed przechwyceniem sesji - IP-Check - może zostać wyłączone tylko za zgodą operatora gry. Funkcja ta jest włączona gdy pole opisane "Wyłącz IP-Check" znajdujące się w ustawieniach konta jest puste.

6.2 Jakiekolwiek logowanie na inne konto niż swoje własne jest zabronione i grozi otrzymaniem bana bez urlopu na 7 dni, oraz usunięciem silniejszego konta (według uznania administratora)

6.2.1 Wykrycie przez administratora przejęcia konta bez stosownego powiadomienia traktowane jest jako dzielenie konta i grozi blokadą konta bez urlopu na okres 7 dni.

6.2.2 W przypadku sytuacji awaryjnych możliwe jest wysłanie maila do admisnitratora na adres admin@jmail.pl z podaniem powodów włączenia urlopu. Administrator uczyni to w pierwszej możliwej chwili. Inną mozliwością jest skontaktowanie się ze swoim Operatorem Gry i poproszenie go o nałożenie bana z urlopem na okres dwóch dni w celu zabezpieczenia konta. Operator gry ma w obowiązku w opisie bana zaznaczyć, że jest to ban urlopowy. Wpisy o tych banach nie będą pojawiały się w pręgierzu na forum.

6.3 Wielokontowość

6.3.1 Zarządzanie więcej niż jednym kontem na Multiversum jest niedozwolone.

6.3.2 Jeżeli kilku graczy (np. rodzeństwo) posiada wspólny dostęp do internetu, na przykład w sieci osiedlowej lub akademickiej czy też kafejce internetowej, nie mogą wystąpić między ich kontami żadne cechy wspólne (ten sam sojusz jest dozwolony). Między takimi kontami zabronione jest również omijanie multialarmu, czyli kontakty floty jak np. transporty, wzajemne ataki, ataki związku, wspólna obrona. W przypadku wykrycia celowego omijania tego zabezpieczenia konta zostaną potraktowane jako multikonto i zablokowane. Ukarane mogą zostać także wszystkie inne konta pomagające w tym procederze. Głos decydujący w takiej sprawie ma zawsze Operator Gry.

6.3.3 Fakt wspólnej gry trzeba zgłosić Operatorowi przed jej rozpoczęciem. W przypadku zmiany jednego z kont, należy zgłoszenie ponowić podając aktualne dane. Odwołania (w przypadku braku takiego zgłoszenia) od graczy po nałożeniu blokady na konto nie będą rozpatrywane. Wskazówka: W sytuacji, gdy gracze okazjonalnie korzystają ze wspólnego dostępu do internetu, na przykład w weekendy, a w dni robocze grają oddzielnie, zakaz omijania multialarmu obowiązuje cały czas.

6.4. Zamiana kont

6.4.1 Każde oddane konto jest powiązane z osobą, której adres e-mail jest adresem stałym na koncie. Jeżeli użytkownicy zamienią/przekażą konta bez powiadomienia Operatora Gry, to późniejsze zażalenia nie będą uwzględniane. Operatorzy Gry mogą nie tylko łatwo zamienić dwa konta, ale też zapewniają ochronę (np. przed kradzieżą) oraz mogą przeprowadzić zamianę kont bez potrzeby przekazywania haseł między graczami.

6.4.2 Na koncie nie zostaną dokonane żadne zmiany, dopóki właściciel konta nie złoży wniosku za pośrednictwem stałego adresu e-mail, który jest powiązany z tym kontem.

6.4.3 Gracz może powrócić na swoje konto po jego przekazaniu po czasie nie krótszym niż 35 dni. Niezastosowanie się do tej zasady doprowadzi do blokady za dzielenie konta. decyzja będzie w tym wypadku ostateczną.

6.4.4 Gracz nie może odsprzedać konta. Konto, które zostanie sprzedane, zostaje usunięte w momencie stwierdzenia przez Administratora Gry sprzedaży tego konta.

6.5. Pushing

6.5.1 Jako pushing rozumiane są wszelkie transporty surowców od gracza z mniejszą liczbą punktów do gracza silniejszego. Tyczy się to także surowców uzyskanych poprzez wymuszenie.

Wszelkie formy pushingu są zabronione.

Przy pushu zawsze liczy się stan punktowy graczy w momencie dostarczenia surowców, w związku z czym gracze powinni tuż przed dolotem floty upewnić się, że sytuacja punktowa nie uległa zmianie.

Każda wymiana surowców między graczami musi się mieścić w aktualnie obowiązujących przelicznikach handlowych, czyli widełkach od 2:1,5:1 do 4:2:1 (gdzie poszczególne liczby oznaczają stosunek surowców: metal/kryształ/deuter). Handel należy zgłosić przed dolotem flot w zakładce Ogłoszenia. Jeden i drugi gracz musi wystawić swoją ofertę. Niezgłoszenie tego faktu w zakładce Ogłoszenia traktowane będzie jako push i ukarane natychmiast po wykryciu bez możliwości odwołania.

Pożyczki i premie są zabronione.

Naruszanie zasady pushu celem nagrodzenia silniejszego gracza za zwycięstwo we wszelkiego rodzaju konkursach jest niedozwolone, chyba że Administracja postanowi inaczej.

Handel musi zostać zakończony w przeciągu 24 godzin licząc od momentu dostarczenia surowców przez jednego z graczy. Spłacanie swoich zobowiązań handlowych w postaci pozostawienia PZ do zebrania jest niedozwolone. Jeżeli gracze podejmują handel wskazane surowce MUSZĄ być przesłane flotą z misją transportuj.

Jeśli otrzymałeś surowce od gracza słabszego od siebie, nie możesz ich zatrzymać. Należy zgłosić ten fakt do właściwego dla danego Multiversum Operatora Gry.

6.5.2 Za pushing (w rozumieniu definicji pushingu z punktu 6.5.1. niniejszego regulaminu) ukarany może być również gracz, który:

Celowo składuje surowce na własnych planetach, aby zezwolić na ich odbiór przez (wielokrotny) atak.

Dokonuje ataku słabszymi flotami, aby powstało pole szczątków do odzyskania surowców.

Wykorzystuje dodatkowe sposoby i możliwości, by jedno konto otrzymywało surowce bez wysyłania czegoś w zamian (handel) lub stosuje przeliczniki / ceny dumpingowe.

6.5.3 Moonmaking Ataki organizowane pomiędzy dwoma graczami w celu zniszczenia floty jednego z nich i utworzenia księżyca (tzw. Moonmaking) są dozwolone wg poniższych reguł:

Szczątki mogą zostać zebrane przez dowolnego gracza (także niebędącego atakującym ani obrońcą) pod warunkiem, że w ostateczności trafią one do właściciela zniszczonej floty, z której powstały, lub do osoby od niego słabszej punktowo.

W przypadku strat po obu stronach, gracze muszą podzielić się szczątkami proporcjonalnie do strat poniesionych we flocie. Wyjątkiem są uniwersa, na których tworzą się szczątki z obrony, gdzie powstały z obrony złom należy do obrońcy i nie podlega podziałowi.

Każdy przypadek zbiórki i odesłania złomu do jego właściciela jest traktowany jako pożyczka recyklerów i podlega obowiązkowemu zgłoszeniu do Operatora Gry z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 6.5.6.

6.5.4 Pomoc sojuszu przy odbudowie floty Gracz otrzymujący pomoc przy odbudowie od swojego sojuszu jest zobowiązany przedstawić raport wojenny swojemu Operatorowi Gry, zanim otrzyma jakąkolwiek pomoc i to Operator Gry musi ustalić warunki odbudowy bądź całkowicie jej zabronić. W wyjątkowych sytuacjach (np po kradzieży lub bugu) Super Operator Gry może wyrazić zgodę na pomoc większej ilości osób w odbudowie.

6.5.5 Postępowanie przy atakach ACS

Podczas wspólnego (łączonego) ataku podział surowców następuje automatycznie w momencie ataku. Podczas walki skrypt oblicza całkowitą ładowność wszystkich statków i dzieli zrabowane surowce proporcjonalnie do ładowności.

Gracze nie mogą dzielić się łupami po zakończeniu ataku. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Operator Gry zezwala na podział zrabowanych surowców, po uprzednim poinformowaniu o łączonym ataku, w którym słabszy gracz użycza transportowców, a silniejszy floty. (patrz Wypożyczanie Recyklerów)

6.5.6 Wypożyczanie Recyklerów

Wysyłanie surowców do silniejszego gracza po udzieleniu mu pomocy w postaci pożyczki recyklerów (zarówno przy zwykłej walce jak i przy podziale złomu po walce ACS) jest dozwolone pod warunkiem zachowania 48 godzin na zakończenie transakcji oraz wysłania odpowiedniego zgłoszenia do Operatora Gry natychmiast po wysłaniu recyklerów ze wskazaniem dokładnej godziny ataku, dokładnej godziny dolotu recyklerów, kordów na których znajduje się PZ, kordów planety z której zostały wysłane recyklery, oraz kordów planety z której nastąpił atak. Brak zgłoszenia pożyczki recyklerów kwalifikuje gracza do blokady konta z powodu pushu.

Zyskami z zezłomowanej floty można dzielić się dowolnie, o ile podział ten nie narusza zasady pushu. Wszelkie przejawy wspomagania takimi podziałami silniejszego konta kosztem słabszego będą traktowane jak push. Głos decydujący w takiej sprawie ma zawsze Operator Gry.

6.6 Bashing

Zasada bashingu uniemożliwia zbyt częste atakowanie jednej planety/księżyca przez tego samego gracza. Więcej niż 4 ataki na planetę/księżyc w ciągu jednego dnia (od godziny 0:00 do 24:00) będą definiowane jako Bash i są niedopuszczalne.

6.6.1 Bash nie dotyczy:

Ataków rakietowych.

Kont nieaktywnych.

Zestrzelenia sond szpiegowskich.

Atakujących flot, które uległy całkowitemu zniszczeniu.

Wysłania pojedynczej sondy szpiegowskiej z misją "Napadaj" w celu utworzenia Pola Zniszczeń.

Bitew pomiędzy graczami będącymi w stanie Pojedynku. Jednakże Pojedynek musi zostać zaakceptowany na forum gry zgodnie z regulaminem pojedynków na 12 godzin przed nadejściem częstych ataków.

Bitew pomiędzy członkami sojuszy będących w stanie wojny. Jednakże wojna musi zostać wypowiedziana na forum gry zgodnie z regulaminem wojen na 12 godzin przed nadejściem częstych ataków. Na stronie zewnętrznej sojuszu musi widnieć wypowiedziana wojna wraz z odnośnikiem (linkiem) do odpowiedniego tematu na Forum BattleDust.pl. W temacie deklaracji wojny nazwy obu sojuszy muszą zostać wymienione poprawnie. Wypowiedzenie wojny może być skierowane tylko przeciwko sojuszom, a nie pojedynczym graczom. Przyjęcie wypowiedzenia wojny nie jest wymagane do jej rozpoczęcia.

6.7 Bugusing

6.7.1 Wykorzystywanie błędów w oprogramowaniu dla własnej korzyści (tzw. bug-using) jest zabronione. Każdy gracz jest zatem zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia odkrytych bugów do Super Operatora Gry.

6.7.2 Używanie bugów dla własnej korzyści jest karane blokadą konta na czas dłuższy niż 40 dni na wszystkich uniwersach. Omijanie wewnętrznych zabezpieczeń gry jest niedozwolone i jest traktowane także jako bug-using.

6.7.3 Wszelkie próby spowolnienia pracy serwera mogą być potraktowane jako bug-using.

§7 Wymuszenia i groźby

Wymuszenia i groźby, które mają odniesienie do prawdziwego życia, mogą (w zależności od ich skali) prowadzić do czasowego, bądź stałego wykluczenia z całej oferty BattleDust.pl (Gra, Forum, Irc). Groźby odnoszące się do gry są dozwolone.

§8 Ochrona danych osobowych

8.1 Przetwarzanie danych osobowych użytkownika.

8.1.1 Administrator zastrzega sobie prawo do zachowania danych użytkownika, aby nadzorować przestrzeganie Regulaminu, Zasad Gry i obowiązującego prawa. Zachowane i przetwarzane mnoga być następujące dane:

adres IP,

adres e-mail podany przy rejestracji.

8.1.2 Administrator zastrzega sobie jednak prawo do wykorzystania powyższych danych w celach marketingowych, jaki i udostępnienia ich odpowiednim służbom w ramach ich uprawnień i zobowiązań, o ile jest to wymagane do dochodzenia interesów dostawcy gry (BattleDust.pl) albo prowadzenia czynności odpowiednich władz w ramach ich uprawnień. Dane osobowe uczestników nie będą w żadnym razie przekazywane agencjom reklamowym. Użytkownik może w dowolnym czasie odmówić prawa do przetwarzania jego danych osobowych jednak ponieważ udział w grze bez podania wymaganych danych z powodów technicznych jest niemożliwy, to zalogowanie się bez podawania danych będzie niemożliwe, a konto użytkownika zostanie skasowane.

§9 Uprawnienia administratora dotyczące kont graczy

9.1 Ogólne postanowienia

Wszystkie konta, łącznie ze znajdującymi się na nich surowcami, statkami itd. sa wirtualnymi przedmiotami w grze. Użytkownik nie uzyskuje prawa własności, ani żadnego innego prawa do konta, ani jego części. Wszystkie prawa do kont i ich zawartości należą do BattyleDust.pl . Żadne prawa a w szczególności prawo do wykorzystywania zawartości nie może być przeniesione na użytkownika.

9.2 Komunikacja pomiędzy graczami

BattleDust.pl oferuje różne sposoby komunikacji pomiędzy graczami (np.: forum, wiadomości w grze, wiadomości na forum itp.). Akceptując niniejszy regulamin wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez Administrację BattleDust.pl wszelkich treści jakie przekażesz dowolną metodą komunikacji oferowaną przez BattleDust.pl i w sposób w jaki Administracja uzna to za stosowne.

§10 Niedostosowanie się do powyższych reguł

10.1 W zależności od złamanej reguły gracz może zostać ukarany blokadą konta od 1 dnia do kasacji.

10.2 System kar zostanie zamieszczony w Tabeli Opłat, która znajdzie się na Forum Gry.

10.3 Osobą, z którą należy się kontaktować w sprawie bana jest Operator Gry, który nałożył blokadę konta. Powody blokad są zawsze dostępne na pręgierzu Universum.

10.4 Wszelkie zgłoszenia i odwołania do Operatora będą rozpatrywane wyłącznie wtedy, gdy zostaną nadesłane mailowo na adres admin@jmail.pl.

10.5 Nieznajomość Zasad Gry nie zwalnia z ich przestrzegania.

10.6 Użytkownik akceptuje nałożenie kary bezpośrednio po stwierdzeniu działania niezgodnego z regulaminem.

§11 Odpowiedzialność

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku użytkowania BattleDust.pl . Wyjątek stanowią szkody, które zostaną spowodowane celowo przez BattleDust.pl, do utraty życia i zdrowia włącznie. W związku z powyższym Administrator wyraźnie ostrzega, że nadmierne granie w gry komputerowe powoduje znaczące ryzyko dla zdrowia.

§12 Klauzula zmian

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany lub rozszerzenia tych warunków użytkowania w dowolnym czasie. Taka zmiana lub uzupełnienie zostanie przedstawione na stronie BattleDust.pl oraz Forum Gry przynajmniej na 24 godziny przed wejściem nowego Regulaminu w życie.